Kontakty

PREVÁDZKOVATEĽ

 
Názov spoločnosti:
INTIMA, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO: 50382080
DIČ: 2120308212
IČ DPH SK2120308212 (Predávajúci je platca DPH - všetky uvedené ceny sú konečné vrátane DPH)
Zápis: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 112276/B.
E-mail: intima@intima.sk, intimask@gmail.com
Tel. kontakt: +421 944 733 173 (prosíme uprednostňovať e-mailovú komunikáciu na ktorú reagujeme najneskôr do 24 hod.)
   

 
BANKOVÉ SPOJENIE
 
 
Slovenská sporiteľňa, a. s.  
Číslo účtu:  000000-5115569160/0900
IBAN:  SK25 0900 0000 0051 1556 9160
BIC:  GIBASKBX
Variabilný symbol:  číslo objednávky
   
Československá obchodná banka, a. s.  
Číslo účtu:  000000-4023449909/7500
IBAN:  SK67 7500 0000 0040 2344 9909
BIC:  CEKOSKBX
Variabilný symbol:  číslo objednávky
 

ORGÁN DOZORU:
 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O.BOX 5
820 07 Bratislava 27
tel. č.: 02/58 27 21 72
e-mail: ba@soi.sk
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Ružinovská 8,
820 09 Bratislava
tel.č.: +421 917 426 111
fax.: 02/43338 288