Súťaž o dámske tangá CK Radiant Cotton #1

SUTAZ

Pripravili sme si pre vás menšiu "lajkovaciu" súťaž na našom Facebook profile. Výherca získa obľúbené dámske tango-nohavičky Calvin Klein Radiant Cotton v bielej, alebo čiernej farbe. 

Ako môžeš vyhrať tangá ?

Úplne jednoducho ! Stačí ak dáš "Páči sa mi to" na uvedenú fotografiu a napíšeš do komentu farbu vysnených nohavičiek.

 

Výherca: Natalia Rechtorikova

 

Ďakujeme všetkým za účasť ! Nezúfajte a zapájajte sa do našich súťaží aj naďalej. Raz to určite príde! :)

 


SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

PREVÁDZKOVATEĽA INTERNETOVÉHO OBCHODU INTIMA.SK

1. Vyhlasovateľ súťaže:

Adam Košo – INTIMA.sk

Harmónia 3620

900 01 Modra

IČO: 47694131

DIČ: 1086394298

Zapísaný v živnostenskom  registri Okresného úradu Pezinok, č. živnostenského registra 130-23635 (ďalej len „vyhlasovateľ“, „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“)

2. Termín realizácie súťaže:

17.05. 2015 - 20.05. 2015

3. Účastníci súťaže:

Súťaže sú určené všetkým fanúšikom a návštevníkom internetového obchodu www.INTIMA.sk. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá spĺňa všetky pravidlá a podmienky. (ďalej len „súťažiaci“).

4. Podmienky účasti súťaže:

Do súťaže sa zapojí každý súťažiaci, ktorý v termíne konania súťaže v období od 17.05. 2015 do 20.05. 2015 označí tlačidlom „Páči sa mi to“ a okomentuje súťažnú fotografiu na našej Facebook stránke. Komentár pod súťažnou fotografiou musí obsahovať farbu nohavičiek o ktoré má súťažiaci záujem (čierna, biela). Do žrebovania bude zaradený len ten súťažiaci, ktorý je fanúšikom našej Facebook stránky a spĺňa všetky ostatné podmienky uvedené v pravidlách súťaže. Opakované komentovanie súťažnej fotografie nezvyšuje šancu účastníka súťaže na výhru v súťaži.

5. Vylúčenie zo súťaže:

Na súťaži sa nesmú zúčastniť súťažiaci v inom ako stanovenom súťažnom termíne a ani  iný členovia, alebo prevádzkovatelia internetového obchodu. Výherca je povinný ihneď po ukončení súťaže resp. po zverejnení mena výhercu písomne kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu. Najneskôr do dvoch pracovných dní od vyhlásenia výhercu. Písomnou formou sa myslí elektronická správa emailom na adresu intima@intima.sk.  Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, alebo výherca nekontaktoval vyhlasovateľa súťaže do dvoch pracovných dní, tak nárok tejto osoby (výhercu) na výhru nevzniká. Výhra sa tejto osobe (výhercovi) neodovzdá a táto osoba (výherca) bude zo súťaže vylúčená. Výhra prepadne predávajúcemu, alebo vyhlasovateľ súťaže vyžrebuje iného výhercu.

6. Výhercovia a výhra v súťaži:

Výherca bude určený žrebovaním. Vyžrebovaný bude len jeden výherca. Výhrou v súťaži sú dámske značkové tangá Calvin Klein Radiant Cotton v čiernej, alebo bielej farbe vo veľkostiach XS, S, M, L. Výherca si môže zvoliť farbu a veľkosť podľa vlastného uváženia. Výherca má nárok len na jeden kus výhry, pokiaľ nie je v tomto bude uvedené inak.

7. Oznámenie výsledkov a spôsob odovzdania výhry:

Žrebovanie sa uskutoční najneskôr dňa 20.05.2015 o 20:00 hod. Súťažiaci budú informovaní o výsledkoch žrebovania prostredníctvom Facebooku a našej webovej stránky najneskôr do 3 pracovných dní po žrebovaní tým, že mená výhercov a možných náhradníkov (v tvare krstné meno a priezvisko) budú zverejnené na stránke www.intima.sk.

Výhra bude výhercovi zaslaná najneskôr do 30 kalendárnych dní Slovenskou poštou. Ak nebude možné výhru odovzdať (napr. neprebratie zásielky, chybne zaslané kontaktné údaje,...), výhra prepadne, alebo nastane nové žrebovanie.

8. Záverečné ustanovenia:

Ustanovenia týchto súťažných podmienok a pravidiel sa stávajú účinné dňom začatia súťaže. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť kritéria hodnotenia v priebehu súťaže, taktiež vyhradzuje právo posunúť termín žrebovania, a to z dôvodu spracovania podkladov. O zmenách budú súťažiaci informovaní prostredníctvom Facebooku, alebo na www.intima.sk. Vyhlasovateľ si súčasne vyhradzuje právo túto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlásenia výhercu alebo odovzdania výhry. Každá jednotlivá zmena je účinná v okamihu jej zverejnenia na Facebooku, alebo na www.intima.sk, v sekcii novinky. Súťažiaci dobrovoľným splnením podmienok účasti v  súťaži udeľuje vyhlasovateľovi ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu krstné meno, priezvisko, adresa, email, a telefonický kontakt na účel vyhodnotenia súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením súťaže na dobu nevyhnutne potrebnú pre vykonanie vyhodnotenia súťaže, najdlhšie však na dobu dvanásť (12) mesiacov odo dňa udelenia súhlasu. Osobné údaje súťažiaceho nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretím stranám a nebudú prenášané do tretích krajín. Súťažiaci, alebo výherca súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov (krstné meno a priezvisko) na Facebooku a na doméne vyhlasovateľa www.intima.sk v prípade výhry. Svojou účasťou v súťaži súťažiaci vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, najmä že jeho súhlas je dobrovoľný a môže ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej vyhlasovateľovi. Ak nebude v odvolaní súhlasu uvedené inak, súhlas bude odvolaný dňom doručenia písomného odvolania súhlasu podľa predchádzajúcej vety.

Vyhlasovateľovi súťaže nevzniká povinnosť uhradiť osobám zúčastneným na súťaži žiadne náklady, ktoré im vzniknú v  súvislosti s  ich účasťou v súťaži. Na zaradenie do súťaže, ani výhru nie je právny nárok. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak sa zistí, že výherca nesplnil podmienky súťaže alebo porušil niektoré z ustanovení súťaže.

V prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z týchto súťažných podmienok, alebo ktoré vznikli v súvislosti s nimi, sa jednotliví účastníci a vyhlasovateľ zaväzujú riešiť dohodou. Akékoľvek nejasnosti v súvislosti so súťažou je oprávnený riešiť vyhlasovateľ záväzným výkladom.